fbpx

7 fördelar med att skapa ett community av lärande


Vi människor är i grunden sociala varelser. Att bli accepterad och tillhöra en grupp är enligt Maslows klassiska Behovstrappa ett av våra grundbehov. Känslan av att tillhöra och få kontakt med andra, och att visa upp sina kunskaper och lärdomar, är på så sätt väldigt viktig.

Men att dela med sig av sin kunskap, och kanske framför allt tacit knowledge, är dock inte alltid så självklar. Faktum är att det kan finnas underliggande problem av att medarbetare inte delar med sig av kunskap, eller inte vågar göra det. Grupper, eller communities, kan då bidra till att skapa en safe zone av trygghet och tillhörighet för våra anställda.

Värdet man får av att nå all kunskap som finns i organisationen är just vad ett community av lärande handlar om. I den här artikeln vill vi lyfta 7 av fördelarna med hur ett community av lärande kan vara värdefullt för både din organisation och dina medarbetare.

1. Community och lärande

Människor har alltid varit en del av större och mindre konstellationer både privat och på arbetet. Gällande arbetslivet så är den större communityn själva företaget vi är anställda i, eller till och med branschen vi befinner oss i. Tittar vi på mindre kluster kan vi hitta avdelningar, roller eller ämnesspecifika tillhörigheter. Dessa communitys bidrar till att både skapa engagemang och stärka känslan av tillhörighet. Vilket också ger en positiv effekt för organisationen i stort, genom dess människor.

2. Community och tacit knowledge 

Det finns en hel del tacit knowledge hos individer som vi inte riktigt vet hur vi ska komma åt. Spridningen av tacit knowledge, som alltså inte så lätt formaliseras i vanliga kurser, är den verkliga styrkan med communitys. Om vi lyckas fånga upp dessa olika communitys kan vi också fånga kunskapen som lever i dem. Det är här den tysta kunskapen sprids som mest. Från små insidertips på hur man kan lösa olika problem, till delning av best practices i allt från tillagning av omeletter till små filmklipp som visar genvägar i ett CRM system.

En av de största fördelarna med att skapa communitys är att de fungerar som en förutsättning för att komma åt tacit knowledge.

3. Delaktighet och lärande

Känslan av delaktighet ger oss både motivation och adresserar våra grundläggande behov av att bli sedda, hörda och accepterade. När vi blir lyssnade på och får feedback på våra tankar och idéer skapas känslan av delaktighet och tillhörighet. Detta är viktiga aspekter av att vara människa, och kan kopplas till det steg i behovstrappan som handlar om trygghet.

Communities kan alltså skapa en typ av safe zone som bidrar till trygghet i att föra dialog, till skillnad från att exempelvis öppet behöva ställa en fråga inför flera tusentals personer.

4. Inkludering och lärande

Socialt lärande är något som sker i olika kontexter överallt runtomkring oss. I grupper och communities på sociala medier finns det ett enormt informationsutbyte mellan människor, vilket bidrar till bland annat inkludering. Precis som med delaktighet så adresserar inkludering våra grundläggande mänskliga behov av trygghet och att bli sedda och hörda. Lyckas vi inte få människor på vår arbetsplats att känna sig inkluderade så går de snart vidare någon annanstans. Vi behöver anamma dagens sociala beteende hos människor även på vår arbetsplats. Communitys är ett sätt att göra det på.

5. Lönsamhet och lärande

I slutändan behöver företag nå lönsamhet. Lönsamhet är något vi når genom engagemang, kunskap och innovation. Dessa tre delar är också vad vi försöker åstadkomma med lärande inom organisationer.

Vi har sett att relevant och värdeskapande innehåll som engagerar leder till lönsamhet (läs mer om det här). Det går att hitta kortare kommunikationsvägar, minska tröga informationsflöden och minimera decentraliserad kunskapsöverföring. På så sätt kan vi arbeta mer effektiv.

Communitys kan bidra till det här, till exempel när vi skapar dem utifrån gemensamma pain points.

6. Ämnesspecifika Communitys

Begreppet pain points är delvis grundläggande för levande communities. Medlemmarna i ett community av lärande, där man delar liknande behov och utmaningar, kan ha lättare att skapa dialog och dela med sig av kunskaper som ligger nära till hands. Kunskaper som de känner sig trygga i och har direkt praktisk erfarenhet av, sänker tröskeln och den vanliga rädslan för att säga eller göra ”fel”. Möjligheten med en mindre grupp kan också vara att det till exempel delas insidertips, till skillnad från en vanlig googling som ger ett mer generellt svar. Det är också då communityt kan bli en facilitator för tacit knowledge och information som är svår att hitta.

7. Communitys och kreativitet

Kreativitet leder till innovation och innovation är motorn i många framgångsrika organisationer. Viljan att ständigt utvecklas och förbättra processer, tjänster och produkter är fundamental i en lärande organisation. När vi bygger roll- eller ämnesspecifika communitys, främjar vi också dialog som fördjupar kunskapen. Då finns chansen att nya kreativa idéer kan växa fram. Idéer som leder till innovation och utveckla organisationen.

Nyckeln till en stark organisation

Tittar vi på rollen hos ett community av lärande utifrån våra grundläggande mänskliga behov av till exempel trygghet, närhet och självförverkligande förstår vi att det är mer än bara nice to have. Det kan mycket väl vara själva nyckeln för att skapa både samhörighet och bygga en stark företagskultur. Lägger vi sen till fler parametrar kan vi även se att det öppnar en hel värld av möjligheter kopplat till lärande, kreativitet, innovation och lönsamhet,

En modern plattform ger förutsättningar för en stark organisation

Eftersom grupperingar redan finns i företag, precis som överallt annars, kan vi lika gärna fånga upp kunskapen i dessa så att den inte går förlorad för alltid. Med hjälp av en modern lärplattform som både bygger community och främjar socialt lärande, kan lärandet bidra till flera avgörande aspekter för att skapa en stark organisation.

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.