fbpx

Framtiden för L&D – en sammanfattning av LinkedIn Workplace Learning report 2022


I början av 2020 drabbades världen av den värsta pandemin på 100 år. Detta ledde omedelbart till att scenen för hur en normal arbetsplats ser ut förändrades. I samband med det här skapades även nya behov för organisationer att utveckla både L&D och den kompetens som krävs för att bedriva sin verksamhet.

Det finns många aspekter gällande utvecklingen inom L&D och genereras mer och mer rapporter i ämnet. I denna artikel har vi sammanställt några takeaways från LinkedIn Workplace learning report 2022.

Ökat distansarbete ställer nya krav på lärande

Med ökat distansarbete och organisatorisk omstrukturering har vikten av medarbetarnas kunskap och utveckling blivit större än någonsin. Inte minst då många företag, även efter att restriktionerna börjat släppa, erbjuder en större möjlighet att jobba från andra platser än kontoret. Detta skapar inte bara nya krav på lärande utan även hur vi lär oss. Behovet av ledarledda utbildningar har allt mer fått ge plats åt digitala verktyg för lärande.

Vikten av att tillhandahålla relevant content som enkelt kan absorberas av medarbetarna har blivit allt högre. Idag ställs både fler och nya krav på ledningsgrupper och HR-avdelningar. Detta innebär också att medarbetarna behöver efterlysa förutsättningar som gör det möjligt för dem att ta till sig kunskap. Som samtidigt bidrar till utveckling. Att få dessa två att mötas på mitten skapar en bredare kompetens inom organisationen och leder till att kunskap inte går förlorad när folk byter jobb.

L&D ökar företagets potential

Under den senaste tiden har dialogen kring att ge L&D en mer centraliserad roll inom organisationen blivit allt mer återkommande. Detta kan vi framför allt se i hur många företag fördelar sin budget och avsätter mer pengar för att öka sina medarbetares kompetens.

En organisation som erbjuder en stor utvecklingspotential blir genast väldigt attraktiv för de som precis kommit ut på arbetsmarknaden.

Det ökade fokuset på L&D går även att se i den ökade efterfrågan av L&D specialister. Vilken steg med 94% under bara ett par månader i slutet på 2021.

Vilken är den viktigaste faktorn för arbetssökande?

Undersökningar som LinkedIn Learning genomfört visar att möjligheten att utvecklas och växa inom en organisation numera är den viktigaste faktorn hos arbetssökande. Detta kan jämföras med samma undersökning 2019 då denna faktor kom på nionde plats. Undersökningen visar att L&D direkt reflekterar hur bra företagskulturen inom organisationen är. Det framhävs också att om man vet att det finns möjlighet att växa i sin roll ökar medarbetarnas motivation.

LinkedIns Workplace learning rapport 2022, visar en tydlig trend där företag världen över nu satsar på att utveckla sina befintliga medarbetare. Både genom att fokusera L&D på ledarskapsträning samt vidareutveckling av befintliga kompetenser, dvs upskilling. För att sammanfatta det hela kan man säga att företag nu lägger sitt fokus på att göra det möjligt för medarbetare att utvecklas och bygga vidare på sin karriär. Genom kontinuerligt lärande på arbetsplatsen,

Nya behov skapar nya utmaningar

Med det ökade behovet av kontinuerligt lärande ökar också utmaningarna för L&D. I rapporten nämns att mycket av L&Ds fokus tidigare kretsat kring att utveckla medarbetarnas tekniska kunskaper. Detta har resulterat i att andra områden, så som ledarskap, blivit åsidosatta.

Under de senaste åren har man därför jobbat för att integrera alla olika delar av utbildningsprocessen, och begreppet Learning experience har blivit allt vanligare i lärandesammanhang. Precis som det låter så lägger det mer fokus på själva upplevelsen av att lära sig i arbetet. Om man kan utveckla detta och fortsätta lägga fokus kontexten för lärandet, så kommer kunskapen inom företagen att öka.

Ett högt engagemang ger ökat resultat

Samtidigt är det viktigt att mäta resultaten av de utbildningar organisationer erbjuder sina medarbetare. Detta har gjort att man börjat lägga mer fokus på att öka engagemanget hos målgruppen och uppmuntra medarbetarna till att själva identifiera områden där det behövs utveckling. Genom att koppla detta till resultat och affärsnytta kan organisationen få en tydlig bild över både framsteg och var förbättring behövs.

Det framgår att L&D behöver tänka på att det finns saker som medarbetare inom organisationen vill lära sig, som det i dagsläget inte finns utbildning för. Detta kan till exempel vara grundat på vetskap som finns på andra håll inom organisationen. Därför blir det viktigt att skapa en företagskultur som uppmuntrar medarbetare att själva belysa områden där mer utbildning behövs. Men också som ger förutsättningar för att komma åt tyst kunskap, så kallad Tacit knowledge.

Detta är ytterligare en faktor där Learning experience spelar roll. Exempelvis genom att skapa forum för organisationen, där vem som helst kan dela sina erfarenheter och kunskap. För att på så sätt hjälpa sina kollegor att utvecklas.

Vad är vägen framåt?

Det spelar ingen roll hur etablerad lärstrategin är, huvudsaken är att det finns en plan framåt. Det gäller för företag att få tillgång till den tacit knowledge som finns inom organisationen. Bland annat genom att skapa engagemang hos medarbetarna att vilja dela med sig av denna.

Skapar man en kultur där lärande och utveckling av medarbetarna står i centrum, som samtidigt utvecklar organisationen, kommer man ses som en mer tilltalande arbetsplats.

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.