fbpx

Lärande inom företag och organisationer – mer än bara formella kurser

Vi kommer alla från en kultur av formellt lärande med scheman, läroplaner och kursprogram. Det är en beprövad och väl fungerande metod för att lära nytt och det är också den metod vi har tagit med oss in i det digitala lärandet. Av detta skäl är många av vår tids lärplattformar är till stor del uppbyggda kring kurser och kursprogram. Det innebär att dessa system har definierat en tydlig explicit kunskap som vi stöper om till en digital kurs, e-Learning. Sedan definierar vi succé utifrån hur många som fullföljt kursen och hur de svarat på kunskapsfrågor. Och ”Beviset” för kunskapsöverföring och lärande blir en “check in the box”. Detta kan i många fall vara precis vad som behövs. Men inte alltid. Och inte bara.

Idag finns det lärplattformar som kan stötta oss i vårt lärande på så många fler sätt, och som kan bidra till att transformera det digitala lärandet till att vara en central del av att uppnå affärsmål och utveckla våra organisationer. Och tack vare den digitala utvecklingen är möjligheterna svindlande, inte minst så hjälper digitala lärplattformar oss att se bortom den kurscentrerade synen på lärande.

Enorma mängder tid och resurser på digitalt lärande, och mer blir det…

Digitalt lärande har vuxit enormt de senaste åren. Om vi bara ser till omsättningen så förväntas den gå från 107 miljarder $ år 2015 till ett uppskattat värde på 305 miljarder $ år 2025. Jämförelsevis så motsvarar det Sveriges kommuners kostnader för skola och annan pedagogisk verksamhet under ca 8 år. Det är med andra ord tydligt att företag och organisationer planerar att lägga mycket tid och resurser på digitalt lärande för att hänga med i utvecklingen, och möta framtidens konkurrensutmaningar inom t.ex hållbarhet, globalisering och nya disruptiva teknologier.

Men utmaningen för många organisationer är att tänka och satsa resurserna på rätt sätt, för att möta kraven och lyckas i framtiden.

Hur gör vi digitalt lärande till mer än e-learning-kurser?

70-20-10 modellen är en modell som beskriver hur vi människor lär oss och utvecklas kontinuerligt.

  • 70% lär vi oss genom erfarenheter och reflektion i vårt praktiska arbete.
  • 20% får vi till oss genom informellt lärande tillsammans med andra, vad som ofta kallas socialt lärande
  • 10% lär vi oss genom det formella lärandet såsom planerade kurser och utbildningar

Det kan till exempel se ut så här på arbetsplatsen:

Det vill säga att 70% av vårt lärande bygger bland annat på så kallad tacit knowledge; den kunskap som lever i våra medarbetare och oss själva i form av erfarenheter och praktiska färdigheter. Men denna kunskap är svår att formalisera, till exempel i form av en traditionell kurs, men är otroligt viktig för en organisation. Däremot kan denna kunskap istället överföras genom att en erfaren kollega visar hur man utför en arbetsuppgift, eller delar med sig av sin erfarenhet och ger råd.

”[Tacit knowledge is] knowledge that you do not get from being taught, or from books, but get from personal experience. For example when working in a particular organisation.”

Att främja ett kontinuerligt lärande inom ditt företag

Den orealiserade potentialen inom digitalt lärande ligger i de 90 procenten (70 + 20). Den kunskapen kan vi inte kan formalisera och konkretisera lika enkelt som en kurs med kunskapsmål och testfrågor. Men genom att komplettera vår traditionella strukturerade lärostrategi med en lärplattform som stödjer kontinuerligt lärande kan vi stötta våra medarbetares utvecklingsresa fullt ut och därmed också organisationens mål.

Ett exempel på detta är funktioner för insamling av tacit knowledge. Tillsammans med kraftfulla sökverktyg, kommunikations- och interaktionsverktyg, samt möjlighet att ställa frågor direkt till experter kan vi på det här sättet öppnar vi upp för nya möjligheter inom det digitala lärandet. Ett konkret exempel på det här vore då en erfaren kollega spelar in sig själv på film. Medarbetaren visar upp hur man löser en arbetsuppgift som många fastnat på, och sedan delar med sig av lösningen på en digital plattform där alla kan interagera med varandra.

Hur kommer vi åt tacit knowledge?

Först och främst behöver alla organisationer fokusera på och förstå sin egen tacit knowledge. Vad består den av? Vem besitter den? Hur kan vi nå den? Och hur kan vi sprida den? Tacit knowledge är också den kunskap som konstant läcker ut ur våra organisationer när en medarbetare går vidare till ett nytt jobb. Dessutom har Covid-krisen också utmanat överföringen av tacit knowledge. Det beror på att vi på grund av distansarbetet inte längre ses lika enkelt, och det blir därmed inte lika naturligt att dela med sig av sin tacit knowledge.

Framtidens lärplattform: att skapa en digital, lättillgänglig och delbar version av vår organisations hjärna

En digital lärplattform kan fungera som en organisations hjärna, på engelska corporate brain. Genom att samla all relevant kunskap inom organisationen, inklusive sin nuvarande och tidigare personals tacit knowledge, byggs denna organisatoriska hjärna upp.

En corporate brain samlar våra traditionella kurser, extern relevant information tillsammans med information från forum och andra källor. Sedan görs denna information, eller kunskap, lättillgänglig och sökvänlig genom nyckelord. Med andra ord, enkla informella frågor till vår organisations corporate brain, som ger direkta och personligt anpassade svar. Således är syftet att korta sträckan mellan frågor (kunskapsluckor) och svar (information) och därigenom optimera lärande inom ert företag.

Idén med en corporate brain är att vara den plats dit alla medarbetare vänder sig för att få svar på sina frågor, för att utveckla sina kompetenser och för att växa i dialog med sina kollegor.

Att lära under arbetets gång: in the flow of work

Som vi har sett genom förståelsen för 70-20-10 modellen, så tillägnar vi oss en stor del av vår kompetens och kunskap under arbetets gång; när vi gör och testar saker, när vi reflekterar och när vi diskuterar med andra (socialt lärande). Således kan vi säga att när vi har fokus på att bygga upp vår corporate brain, där informationsmängden ständigt växer och delas, främjar vi en pedagogik som ligger nära vårt naturliga sätt att lära och utvecklas. Med andra ord bygger det på att ständigt lära sig in the flow of work.

This image has an empty alt attribute; its file name is alina-grubnyak-tEVGmMaPFXk-unsplash-1024x750.jpg

Men hur och vem skapar vår corporate brain?

En vanlig fråga som dyker upp i samtal kring corporate brain är den om resurser. Vem ska skapa, samla och sprida all kunskap? Och här behöver vi utmana vårt traditionella sätt att se på utbildning och lärande i organisationer. Vi behöver omfamna tankesättet kring user generated content: innehåll som användarna själva skapar. Men detta kräver mod och tillit till våra medarbetare.

Vad skulle det innebära för till exempel en HR-organisation om de i stället för att producera innehåll tillsammans med experter i organisationen, skulle ansvara för att facilitera och verka som stöd för sina medarbetare, och hjälpa dem att sprida den tacit knowledge de är ute efter? Och vad skulle det innebära om de kunskapstörstande engagerade människorna i organisationen själva skapar och sprider sina frågor och svar, som i sig utvecklar organisationens corporate brain?

Visionen framåt är en ny verklighet. Där våra kunskapsambassadörer, experter och ja, hela organisationen skapar innehåll och delar med sig av sin kunskap, och på så sätt bygger upp sin corporate brain.

Genom att hitta era engagerade experter och uppmana dem att dela sina erfarenheter, växer en Corporate Brain fram, och utvecklas tillsammans med en lärande gemenskap som samtidigt stärks av den.

Och om och när experten går vidare i ett annat jobb i en annan organisation så lever kunskapen vidare. Ett samtal och en diskussion sprids inom er organisations digitala väggar. Detta är att ta till vara på möjligheterna inom digitalt lärande. Stötta era medarbetare att realisera sin potential – och därmed hela er organisation.

This image has an empty alt attribute; its file name is marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash-1024x683.jpg

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom ert företag

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi kan hjälpa till med råd och inspiration i den tidiga fasen när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll. Eller producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.