fbpx

Programmatic learning – Change management för lärande?


Digitala upskilling och reskilling behov inom organisationer ökar exponentiellt. Detta innebär att företag inte bara behöver tillhandahålla mer relevanta kurser till sina medarbetare, utan också måste utveckla en kultur av livslångt lärande. Under en tid har det pratats mycket om bland annat learning in the flow of work, enkel tillgång till kunskap exakt när den behövs och user generated content. Men det finns också behov som kräver mer än just in time lärande.

När det kommer till långa, omfattande transformationsprogram är dessa delar i sig själva inte tillräckliga för att kompetensmatcha behoven som organisationer och individer faktiskt har. Då företag exempelvis genomför större reskilling av personal krävs inte bara att individen tar till sig ny kunskap och kompetens, utan också att de får stöttning via change management för att driva beteendeförändringar.

Det är här programmatic learning kommer in.

Vad är programmatic learning?

Programmatic learning stöttar det kontinuerliga lärandet i en organisation, och är inte bara en engångsaktivitet. Det bygger på mer detaljerad blended learning, som sträcker sig över en längre tid, till exempel över månader. Till skillnad från traditionell företagsutbildning är programmatic learning ett ramverk baserat på samarbete och feedback. Det uppmuntrar starkt till socialt lärande.

Programmatic learning är alltså kontinuerliga, action baserade program som ger medarbetarna möjlighet att testa sin kunskap i verkliga situationer. Det ger också förståelse för hur en specifik uppgift eller kompetens kan relateras till den övergripande verksamhetsfunktionen.

5 karaktärsdrag

  1. Kontinuerligt och action baserat
  2. Stöttar långsiktigt kontinuerligt lärande snarare än enstaka händelser
  3. Utgår från en rad olika innehållstyper
  4. Passar när man ska uppnå komplexa mål, och samtidigt ska vara enkelt för den lärande att engagera sig i.
  5. Fokuserar på utfall, prestation och resultat

Programmatic learning förstärker positiva beteenden

Eftersom programmatic learning program är designade för att adressera mer komplexa organisationsutmaningar, sträcker de sig över längre tid. Målsättningen är att utveckla kunskap och expertis över tid, och att exponera den lärande för bredare och djupare information genom en variation av innehållsdelar. Det blir en kombination av kurering och aggregering (vilket du kan läsa om här).

Genom att medarbetaren ges möjlighet att förvärva kompetenser men också testa dessa i praktiken kan positiva beteenden förstärkas och uppmuntras.

Programmatic learning bygger på samverkan

Programmatic learning bygger på samverkan i alla led.

L&D fungerar som stödfunktion och ansvarar bland annat för att mer frekvent uppdatera kurser i takt med att affärsmål eller önskvärda skills förändras. Men själva utformandet av ett programmatic learning program ligger både på HR, L&D och områdeschefernas bord. Det handlar om samverkan och ansvar i varje led för att uppnå effektivitet.

När passar programmatic learning?

Programmatic learning används fördelaktigt vid mer omfattande företagsutmaningar så som digitala transformationer eller omfattande reskilling. Det kan designas för personer som befordras till högre roller eller gör en vertikal förflyttning. För att hantera förändringen skapas då omfattande träningsprogram som går ut på att leverera löpande, kontinuerligt lärande.

Ett annat exempel för när programmatic learning passar bra är vid tillfällen då ett företag går samman med ett annat företag och därmed erbjuder nya tjänster eller annan service. I dessa fall finns ett direkt behov att förvärva ny talang, men också utrusta dessa med skills som företaget kan dra nytta av. Både när det kommer till implementationen av företagets nya planer och under förändringsprocessen. Då kan det exempelvis sättas ihop ett nytt team som tränas för att kickstarta den nya verksamheten.

Programmatic learning i det hybrida arbetslivet

Traditionellt sett har man skickat iväg medarbetare på ett internt/externt lärarlett program då det ska genomföras en större reskilling. Ett sådant program innehåller mycket fysisk coaching, mentorskap osv. Men för att ta hänsyn till det hybrida arbetssättet går det inte längre att tänka utifrån ett face-to-face perspektiv med få digitala beröringspunkter. Man måste istället vända perspektivet och tänka digital first. Konsekvensen blir samtidigt att man behöver ett system som stödjer detta.

Plattformsstöd vid programmatic learning

För att utnyttja AI, digital coaching och underlätta grupparbeten och samarbete online, kräver programmatic learning programmet bland annat en plattform som:

  • Gör det möjligt för experter att skapa kurser så att kunskap och expertis delas i organisationen.
  • Stödjer samarbete och social interaktion genom exempelvis diskussionsgrupper och videouppgifter.
  • Ger stöd för att applicera lärandet och få feedback på detta, genom bland annat kommentarer på uppgifter, ljud och video. Det handlar om att kunna ge djup i feedbacken men också om att skapa enkelhet och tillgänglighet för den som ska göra en bedömning.

Med stöd för ovanstående delar finns det också möjlighet att komma åt tacit knowledge.

Titta efter lärplattformar som kan hantera komplicerade lärresor som innehåller olika typer av content, samarbete, feedback, coaching, mentorskap med mera.

Vill du få mer insikt i vad som är bra att tänka på inför val av plattform kan du läsa vår artikel om det här.

Avslutningsvis

För att bygga hållbara skills inom kompetensområden såsom ledarskap, kommunkation och kundservice krävs ett särskilt lärande. Det är inget man erhåller och förfinar genom att till exempel lägga en timme på att ta sig igenom en kurs, utan snarare genom att testa sig fram, få feedback, utvärdera och förfina. Komplexa och värdefulla transformationsprogram kräver kontinuerliga lärandeprogram som driver resultat, skapar förändring och förbättrar den övergripande prestationen. Vid dessa tillfällen kan man använda sig av programmatic learning.

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.