fbpx

Vad är affärsnyttan med socialt lärande – och hur får vi det att fungera?


Trots att vi lever i en snabbväxande digital värld, är många företag och organisationer kvar i gamla sätt att arbeta. Sätt som inte grundar sig i hur människor faktiskt lär sig, kommunicerar och samarbetar idag. Begreppet socialt lärande speglar det faktum att människor inte bara är passiva mottagare av information, utan sociala varelser som utvecklas genom utbyten med andra människor.

Hur kan vi nyttja det sociala lärandet för att skapa värde som också leder till affärsnytta för företag? I den här artikeln ger vi konkreta tips för hur du kan göra, men vi börjar med att beskriva begreppet socialt lärande.

Vad är socialt lärande?

Socialt lärande är en typ av informellt lärande som fungerar som bryggan mellan traditionellt lärande och ett kognitivt förhållningssätt. Det sker konstant genom utbyten mellan människor, men utanför “klassrummen”. Det är alltså inte en del av ett förutbestämt utbildningsmaterial.

Förenklat kan man säga att hela begreppet bygger på att människor lär sig bättre genom att lära tillsammans.

När vi behöver ta reda på någonting idag löser vi det ofta genom att söka på Google, eller genom att exempelvis ta del av information från grupper på olika sociala medieplattformar. Socialt lärande inom organisationer går ut på att medarbetarna kan lära av varandra. De kan ta hjälp av varandras kunskap och erfarenhet i olika sammanhang, istället för att behöva söka igenom hela internet på egen hand.

Det kan liknas vid hur det fungerar på sociala nätverk och kanaler som YouTube, där individer på olika sätt är uttrycksfulla och delar sin tysta kunskap genom ord eller bilder.

Affärsnyttan med socialt lärande

Idag upplever nästan vart fjärde företag att bristen på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Det finns samtidigt en risk att bristen på kompetens ökar ännu mer efter coronakrisen. Både till följd av den ökade digitaliseringen, samt eftersom många av de som förlorat sitt jobb under krisen nu har fått jobb i andra branscher. Affärsnyttan med socialt lärande ligger således i att hjälpa sina medarbetare att fortare kunna bli bättre på sitt jobb.

Andel företag som vidtar olika åtgärder när de behöver mer kompetens, uppdelat på ett urval av branscher. Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2020

Att öka tillgången till digitala utbildningar för att stötta kompetensförsörjningen och växa företagets kunskapskapital, är en del. Genom att även komplettera den typen av formellt lärande med socialt lärande, ger man sina medarbetare möjligheten att enkelt både upskilla och reskilla sig. Man minskar samtidigt kostnaderna för till exempel upplärning av nyanställda och behovet av att köpa/hyra in kompetens.

Lås upp lärandet mellan individer

När takten och intensiteten på kraven om kunskap ökar, från både omvärlden och den egna organisationen, är det rimligt att lärandet behöver bli både snabbare och effektivare. Mängden kompetens i en organisation i förhållande till vad vi förmedlar, och vad som fastnar, är enorm. För att lyckas låsa upp lärandet mellan individer, framförallt i en kontext där de inte träffar varandra rent fysiskt, behöver vi skapa förutsättningar för dem att på ett enkelt sätt:

  • Kommunicera
  • Dela med sig
  • Ta del av varandras kunskap och erfarenhet

Det användargenererande lärandet som sker i den sociala lärandekontexten kommer hjälpa organisationen att ta stora kliv mot att få människor att utvecklas. Och bli experter på sina jobb!

Förutsättningar för socialt lärande

Faktum är ju att socialt lärande idag sker i olika kontexter runtomkring oss, utan att vi ens försöker frammana det. Titta bara på allt informationsutbyte som sker i olika grupper och communities som existerar på sociala medieplattformar, såsom Facebook. Vi behöver utgå från dagens sociala beteende hos människor, och skapa förutsättningar för detta att ske även inom organisationer.

Förutsättningarna för att lyckas med det sociala lärandet inom sin organisation, och bidra till affärsnyttan, består av både kulturella och tekniska faktorer.

Kulturella förutsättningar för socialt lärande

Att härma andras beteenden är en grundläggande drivkraft. I synnerhet andras framgångsrika beteenden. De kulturella förutsättningar som behövs för att uppnå framgångsrikt socialt lärande grundar sig därför i ledarskapet. Att prata om eller kommunicera vikten av något utan att själv praktisera det, är inte rätt väg att gå för att skapa förändring. Ledare som visar på vikten av lärandet genom beteenden och inte bara ord, skapar draghjälp och främjar lärkulturen.

Tekniska förutsättningar för socialt lärande

De tekniska förutsättningar som behöver vara på plats för att lyckas dra nytta av det sociala lärandet, grundar sig i vilka möjligheter lärplattformen erbjuder. Det finns en direkt korrelation mellan engagemang och lönsamhet och försäljning. Det sociala lärandet bidrar till engagemanget genom att det skapar dialog, diskussioner och mikrolärande. Även genom att kunskapen ständigt delas och fortsätter diskuteras. Lärplattformen behöver ha stöd för användare att kunna skapa och dela innehåll (så kallat user-generated content) som kan leda till detta.

Så, hur gör man då?

Nedan följer konkreta tips för hur du kan göra för att lyckas med organisationens sociala lärande.

1. Pusha lärkulturen genom ledarskapet

Ledarskapet är en av de viktigaste byggstenarna när vi jobbar mot att skapa en lärkultur. Det handlar som sagt inte bara om ledare som pratar om lärande, det handlar om ledare som aktivt engagerar sig i lärkulturen och lärplattformen. Lärkulturen behöver byggas in i ledarnas beteenden så de kan föregå med gott exempel och praktisera socialt lärande helt enkelt.

2. Använd ämnesexperter med kredibilitet

Använd ämnesexperter med kredibilitet i kombination med att bygga in lärkulturen i ledarnas beteenden. Det konsumeras oftare innehåll som är skapat av någon man känner eller som är en erkänd ämnesexpert inom området. Det kan exempelvis vara en intern thought leader, influencer eller ambassadör.

3. Bygg upp en bas av relevant och bite-sized innehåll

Oavsett hur bra plattformen är kommer ingen återvända om de inte får ut nytta och värde från innehållet. Det behöver vara relevant för målgruppen. Men det behöver också hålla en kvalitet som gör att budskapen och lärdomarna är lätta att ta till sig.

Den mest klassiska teorin kring socialt lärande bygger på vikten av att observera och imitera andras beteenden. Att förmedla kunskap med hjälp av till exempel videos är därför ett passande format när det kommer till socialt lärande.

4. Skapa ämnes- och rollspecifika Communitys

Engagemang skapas genom relevant innehåll som användarna har nytta av i sin vardag. Innehållet svarar på direkta frågor och ”pain points” som de känner igen sig i och själva brottas med. Det är på det sättet vi skapar engagemang och diskussioner, om det som delas.

Det viktiga är att skapa grupper (communities) som bygger på gemensamma nämnare för dess medlemmar. Att vara en del av en grupp kan skapa en känsla av social identitet och samhörighet. Det spelar dock ingen roll hur många människor du har omkring dig, känner du ingen samhörighet med dem kommer du förmodligen att uppleva ensamhet ändå.

Kontakta oss om du behöver hjälp med lärande inom er organisation

På Minerva har vi hjälpt många organisationer och företag att ta fram strategier för digitalt lärande. Vi hjälper till med råd och inspiration när ni ska bestämma vilken plattform som passar er bäst. Vi hjälper med alla steg fram till att implementera en ny plattform i er organisation. Minerva kan också hjälpa till med att uppdatera och modernisera befintligt innehåll, producera nytt eller inspirera till nya sätt att arbeta fram ert innehåll.

Kontakta oss här.

Bli inspirerad av andra

Ofta har andra organisationer och företag gått igenom liknande processer. Exempelvis när de har tänkt om kring sitt digitala lärande, eller uppdaterat och investerat i en ny lärplattform. Här är några intressanta och inspirerande exempel att ta del av.